Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 26/7/2017, Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã ký Quyết định số 189/QĐ-PTĐHQGHN về việc ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) giai đoạn 2017 – 2020.

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc được ĐHQGHN giao quản lý hơn 1000 ha đất đai, tài sản tại Hòa Lạc và 16,6 ha tại Ba Vì. Trong diện tích đất đai rộng lớn ấy, rừng chiếm một tỷ lệ đáng kể (gần 170 ha) và có giá trị đặc biệt về nhiều mặt, không chỉ điều hòa không khí mà còn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, là nguồn tài nguyên, nguồn sinh kế đối với cư dân trong vùng, là yếu tố góp phần tạo nên đô thị đại học xanh và bền vững. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, lãnh đạo Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức triển khai xây dựng Phương án PCCCR giai đoạn 2017 – 2020 trong đó chú trọng đến xây dựng, kiện toàn lực lượng; phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn kết hợp với sức mạnh tổng thể của toàn dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCCCR và đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCCR.

Phương án được xây dựng dựa trên kết quả các chuyến điều tra, khảo sát thực tế đặc điểm tự nhiên, mức độ phân tán và các kiểu rừng, đảm bảo các giải pháp PCCCR đưa ra bám sát thực tế và có tính khả thi cao.

 Mục tiêu của Phương án nhằm nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng, chủ động trong công tác PCCCR đối với Ban Chỉ huy PCCCR Trung tâm và các đơn vị, cá nhân là chủ rừng, hạn chế số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Về phạm vi thực hiện trên toàn địa bàn có rừng mà Trung tâm được giao quản lý, trong đó tập trung tại các khu vực trọng điểm và diện tích rừng dễ cháy gồm khu vực núi Múc, núi Thằn Lằn tại khu quy hoạch dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có diện tích khoảng 70 ha với chủ yếu là các cây gỗ và thảm thực vật dày, dễ cháy như keo, bạch đàn, guột...

Hiện trạng thảm thực vật trên Núi Múc và hiện trường sau vụ cháy rừng năm 2016

Hiệu quả của phương án là bảo vệ được diện tích rừng hiện có, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn PCCCR, đồng thời tác động tích cực đến ý thức của người dân về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cấp, lực lượng trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; xây dựng được lực lượng PCCCR nòng cốt, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; đưa công tác PCCCR vào nề nếp với sự liên kết chặt chẽ, phân định trách nhiệm rõ ràng của các thành phần nhằm phát huy sức mạnh của toàn cộng đồng để từng bước thực hiện xã hội hóa công tác PCCCR.

Để đảm bảo phương án được thực hiện một cách hiệu quả, lãnh đạo Trung tâm đã giao Ban chỉ huy PCCCR làm đầu mối tổ chức, cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn về công tác PCCCR. Theo đó, Ban Chỉ huy PCCCR có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị, cá nhân là chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện Phương án; tham mưu sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện theo quy định.

Người viết: Phòng HC - TC

Bài viết cùng danh mục