Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc triển khai nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tài sản và quy hoạch phục vụ quản lý và phát triển đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc”, mã số QLĐT 01.2017.

Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Trung tâm) là đơn vị duy nhất được Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giao nhiệm vụ quản lý và phát triển bền vững đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

 Theo đó, Trung tâm đã nghiên cứu, đề xuất và triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến quản lý đô thị. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, khai thác và dịch vụ đô thị, ngày 12/6/2017, Giám đốc Trung tâm đã ký Quyết định số 99/QĐ-PTĐHQGHN về việc giao chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tài sản và quy hoạch phục vụ quản lý và phát triển đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc”, mã số QLĐT 01.2017 cho Phòng Quản lý, Khai thác và dịch vụ đô thị. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 02 năm (2017-2018).

Mục tiêu chính của nhiệm vụ là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu tích hợp các thông tin về đất đai, tài sản và quy hoạch của khu quy hoạch xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc nhằm thu nhận, quản lý, tổ chức và lưu trữ tập trung, đồng bộ, cập nhật và chia sẻ, khai thác thông tin một cách kịp thời, liên tục các thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển đô thị; Cung cấp thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng của khu quy hoạch ĐHQGHN tại Hòa Lạc qua cổng thông tin tích hợp của ĐHQGHN, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành công việc giữa các Ban chức năng, các trường đại học thành viên và các đơn vị trong ĐHQGHN; Xây dựng và vận hành WebGIS quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, tài sản, quy hoạch của khu quy hoạch xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Các số liệu thống kê và bản đồ được quản lý trực tuyến trên website phục vụ cho người sử dụng tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc khai thác hết khả năng và sở trường của cán bộ trong Trung tâm, Trung tâm đã giao Phòng Quản lý, Khai thác và dịch vụ đô thị liên hệ, mời một số chuyên gia trong lĩnh vực thông tin địa lý hỗ trợ và tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở vững chắc đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, kết quả của nhiệm vụ có tính ứng dụng cao.

 Trong 02 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ (từ tháng 6/2017 đến nay), Phòng Quản lý, Khai thác và dịch vụ đô thị đã hoàn thành một số nội dung theo đề cương và kế hoạch được phê duyệt như tổ chức 02 hội thảo chuyên đề; Thu tập tổng hợp, rà soát và phân loại hệ thống các dữ liệu về đất đai, tài sản trong quy hoạch khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu; Chuẩn hóa, chuyển đổi toàn bộ hệ thống dữ liệu bản đồ và các hệ thông tin đất đai vào mô hình cơ sở dữ liệu và tiếp tục hoàn thiện các nội dung khác theo yêu cầu.

Từ nay đến cuối năm 2017, Ban lãnh đạo Trung tâm sẽ quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt Phòng Quản lý, Khai thác và dịch vụ đô thị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát đề cương và kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành một số nội dung chuyên đề, chuyên môn của nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Sơ đồ quy hoạch chung khu xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Người viết:  Phòng QL&KTDVĐT

 

 

Bài viết cùng danh mục